ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!

Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27.
Bejárat: Diószegi út 64.

(Az Intézetünknél nem értelmezhető, vagy nem működő pontokat dőlt betűvel jelöltük.)

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
A közfeladatot ellátó
szerv feladatát, hatáskörét
és alaptevékenységét
meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok,
állami irányítás egyéb jogi eszközei,
valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy
ügyrend hatályos és teljes szövege

Az egészségügyi ellátással, a sportorvoslással és a sporttal kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye:
Az egészségügyről szóló törvény
A kötelező egészségbiztosításról szóló törvény
Sporttörvény
A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló rendelet

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

(frissítve: 2023. 03. 16.)

Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven. 
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása 
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos ügyek 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok 
Közszolgáltatások  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények(Új!)
SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
A szerv nyilvántartásai  
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
adatbázisok, illetve
nyilvántartások
jegyzéke,az
adatvédelmi
nyilvántartásba
bejelentendő
nyilvántartásoknak
az Avtv. 28. §-a szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot
ellátó szerv
által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés
módja, a másolatkészítés költségei.
Szoftver szolgáltató: Szoftver neve:
Magyar Államkincstár KIR3
COMPUTREND 2000 Kft. CT-EcoStat
OrgWare Kft. JDolber
Asseco Central Europe Magyarország Zrt. MedWorks
OSEI (intézeti fejlesztés) Sportorvosi Regiszter

Másolatkészítés költsége: OSEI Térítési szabályzat (pl. Zárójelentés) (lásd fentebb)

OSEI Adatvédelmi Szabályzata

Nyilvános kiadványok  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
Döntéshozatal, ülések 
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 
A testületi szerv döntéseinek felsorolása,. döntéshozatalának dátuma, szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza 
Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, egyeztetés állapota 
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól 
Pályázatok 
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
Hirdetmények 
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0008
Címe: Képzési díj és ösztöndíj támogatás az OSEI dolgozói részére.
Megnyert összeg: 20.169.108,- Ft volt. A pályázat lezárult. 
Közérdekű adatok igénylése  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. 

Közérdekű adatigénylést az intézet főigazgató főorvosának címzett levélben fogadunk az alábbi elérhetőségen:

Országos Sportegészségügyi Intézet
Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos
1113 Budapest, Karolina út 27.


Az OSEI adatvédelmi felelőse: Dr. Téglásy György, orvosigazgató

(frissítve: 2023. 03. 09.)

OSEI Közzétételi Szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 
Közzétételi listák  
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

 

Újraélesztés
Újraélesztés tanfolyam
Koronavírus
Hivatalos koronavírus tájékoztatók
Megjelenések
Megjelenések
Mozogj otthon!
Mozogj otthon!
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info