ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!

Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27.
Bejárat: Diószegi út 64.

Módszertani levél

Törvényi szinten először a 2001. január 1-én hatályba lépett sportörvény tett különbséget az amatőr és hivatásos sportolók között ezt a megkülönböztetés a 2004-ben hatályba lépett új sporttörvény is fenntartotta. Bár valamennyien versenyszerű sportolók, de alapvető eltérés köztük, hogy az amatőr sportoló nem jövedelemszerzési céllal sportol, míg a hivatásos sportoló a versenyszerű sportot mintegy alkalmazottként, rendszeres díjazásért űzi .

A versenyengedély formája

A Nemzeti Sportszövetség által meghatározott egységes formátumú versenyengedély kötelező tartalmi elemeit a 3/2001. (IV. 5.) ISM rendelet írta elő. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (az új sporttörvény) az első fejezetében a sportoló jogállásának szabályai között határozta meg a versenyengedélyre vonatkozó legfontosabb szabályokat és egyben (2004-ben) a 3/2001. (IV. 5.) ISM rendeletet is hatályon kívül helyezte. A változás lényege, hogy a versenyengedéllyel kapcsolatos belső szabályozás megalkotására a sportszövetség jogosult illetve köteles.

A versenyzőnek az új törvény szerint is a sportszövetség által kiállított, a versenyrendszerben, illetve versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (versenyengedély) kell rendelkeznie. Egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet a sportszövetség eltérő rendelkezése hiányában.

A versenyengedély tartalma, kiadása, megtagadása és visszavonása

A versenyengedély kiadására, nyilvántartására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani. A versenyengedély tartalmazza:

  1. a versenyző nevét, születési helyét és idejét,
  2. a versenyrendszer megnevezését,
  3. a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
  4. a versenyengedély érvényességi idejét,
  5. a versenyengedély nyilvántartási számát,
  6. a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint
  7. mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír.

A sportág jellegéhez mérten a sportszövetség szabályzatban határozza meg, hogy mely esetekben írja elő a versenyengedély (rajtengedély) megszerzésének előfeltételéül a sportoló sporttevékenységével összefüggő biztosítást. A versenyengedély - ha külön jogszabály kivételt nem tesz - csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.

Ha a sportszövetség erre jogosult szerve a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a sportszövetség elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül az elnökség nem ad helyt, a kérelmező a sportszövetség határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is.

Ha a sportágban több bajnoki osztály, illetve sportági kategória van, és a szakszövetség versenyszabályzata lehetővé teszi, egy sportoló bajnoki osztályonként, illetve sportági kategóriánként több versenyengedélyt is kaphat, egyébként egy sportolónak egy sportágban csak egy versenyengedélye lehet.

A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a szakszövetség által megállapított díjat kell fizetni. A szakszövetség a díj megfizetéséig akár meg is tagadhatja a versenyengedély kiadását

Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, a versenyengedélyt a sportszövetség visszavonja.

A versenyengedély érvényességi ideje

A versenyengedély érvényességi ideje a versenyrendszer (bajnokság) időtartamára, ennek hiányában a kiadásától számított egy évig szól. Az érvényességi idő lejártát követő egy éven belül új kérelemmel kérhető a versenyengedély érvényesítése.

(Forrás: Magyarország.hu)

Újraélesztés
Újraélesztés tanfolyam
Koronavírus
Hivatalos koronavírus tájékoztatók
Megjelenések
Megjelenések
Mozogj otthon!
Mozogj otthon!
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info